Kántorböjt – jejunium Quatuor temporum

I. Kallixtusz pápa (218-22) között a római pogány földművelő ünnepségek helyére, amelyeket júniusban, szeptemberben és decemberben tartottak, könyörgő napokat rendelt el. Ezeket egészítette ki egy tavaszi könyörgő nappal Nagy Szent Leó pápa (440-461). Így jött létre a jejunium Quatuor temporum, azaz a kántorböjt, amely a négy évszakban megvalósuló könyörgő napokat jelenti. Az ősi időkben december ezen bűnbánati és böjti szombatjain voltak a papszentelések, illetve később a többi évszakban is. Idővel ezek lettek a papokért végzett könyörgések napjaivá. II. Orbán pápa (1095) rendelte el a szerdai, pénteki és szombati böjtöt nagyböjt első hetében, a Pünkösd utáni, a szent Kereszt felmagasztalását (szeptember 14.), és Szent Lúcia emléknapját követő héten. Érdekességként említjük, hogy a középkori jog szerint Magyarországon pápai fölmentés alapján csak a kántorböjt péntekjein volt szigorú böjt. Szt. István II. Törvénykönyve pl. kimondta: Ha valaki a kántornapi böjtöt, amit mindenki tud, húsevéssel megszegi, egy hétig bezárva böjtöljön.

Így évente 12 napot böjtölt az Egyház a püspökök és papok életszentségéért és papi hivatásokért. Noha a II. vatikáni zsinatot követően a böjti fegyelem megszüntette ezeket a kötelező böjti napokat, a világban mind több helyen fordulnak a hívek és közösségek ismét a kántorböjt hatékony eszközéhez, hogy az elmúlt fél évszázad felfordulásában a számában, hitéletében és erkölcseiben is megroppant papság számára kiesdekeljék küldetésük méltó betöltéséhez szükséges kegyelmeket a Mennyei Atyától. Imáikban megfogalmazott kéréseik komolyságát a hívek a böjt kívánta áldozatvállalással nyomatékosítják a Mennyei Atya előtt.

A testvéri szeretetnek csöndes, de annál hathatósabb betetőzése, ha a közösségek tagjai, az év végén böjtölve imádkoznának mindazon kegyelmi ajándékokért, amelyekre elengedhetetlen szüksége van egy papnak a papi hivatásának méltó megéléséhez.

Arra hívunk és buzdítunk Benneteket, hogy idén, követve és felelevenítve az ősrégi hagyományt, Advent 3. hetében böjtöljünk együtt püspökeinkért, papjainkért, diakónusainkért, hogy a Jóisten adja meg nekik mindazon kegyelmeket, amellyekkel missziós és lelkipásztori tevékenységüket a továbbiakban is lelkiismeretesen, eredményesen és boldogan tudják végezni Isten nagyobb dicsőségére és mindnyájunk üdvösségére.

Szeretetből, örömmel, szabadon, vállaljuk ezt a kis kényelmetlenséget lelkipásztorainkért, akik szeretetből egész életüket ajánlották fel a legfőbb Pásztornak miérettünk.

A Nagyhét

Nagycsütörtökig, pontosabban az utolsó vacsora emlékére bemutatott szentmiséig tart a nagyböjti idő. Ezt követően veszi kezdetét a Szent Háromnap, vagyis a nagycsütörtöki esti szentmisével kezdődik és Húsvétvasárnap II. esti dicséretével zárul.
1. Virágvasárnap az Úr szenvedésének vasárnapja. Ezzel az ünnepléssel veszi kezdetét a Nagyhét. Ennek a napnak sajátossága, hogy összekapcsolja az Úr megdicsőülésének elővételezését és szenvedésének meghirdetését.
Minden templomban csak egy körmenet tartható, mégpedig a főmise előtt. Az Úr Jeruzsálembe történő bevonulásának emlékezete és ünneplése három formában található. Egyik az egyszerű bevonulás (Introitus), ezt alkalmazzuk minden olyan mise esetén, amelyen nem történik meg a zöldellő ágak (pálma, barka, olajfa) megáldása. A másik forma az ünnepélyes bevonulás (a templomon belül történő ünneplés esetén) és az ünnepélyes nagy vonulás, amelynek esetében a hívek egy kisebb templomban vagy más megfelelő helyen gyülekeznek. A megáldott ágakat a hívek vigyék haza.
A körmenet lényegéhez tartozik a Zsolt 23 és 46 éneklése, valamint a Krisztus Király tiszteletére írt himnusz.
Ha csupán felolvassák a Passiót, akkor Krisztus szerepét a pap magának tartja fenn, vagy a diakónusnak.
2. A Nagyhét második, harmadik vagy negyedik napján (hétfő, kedd, szerda) lehetőség szerint legyen bűnbánati liturgia.
3. Nagycsütörtök (olajszentelési mise). A szentmise során megáldott olajak az esti szentmise előtt bevihetők a plébániatemplomba, ahol a pap vagy a diakónus rövid katekézist tarthat a szent olajok jelentőségéről a keresztény életben.
4. A nagycsütörtöki esti szentmisével kezdetét veszi a húsvéti misztérium ünneplése. A tabernákulum a szentmise előtt már teljesen üres. Jelszerűség szempontjából fontos, hogy az utolsó vacsora emlékére bemutatott szentmisén legyen konszekrálva annyi kenyér, amennyia szentmisén és a pénteki szertartáson történő áldoztatáshoz szükséges. A Dicsőség himnusz alatt szólnak a harangok és hallgatnak Húsvét vigiliájának Dicsőség himnuszáig.
Jó megtartani a lábmosás szertartását a Mt 20,20 lelkületével.
Az Oltáriszentséget körmenetben visszük őrzési helyére és tabernákulumba zárjuk. Szentségmutatóban való kitétele nincs engedélyezve.
A virrasztás alatt olvassák Jn 13-17 fejezeteit. Éjfél után viszont a szentségimádás minden külső ünnepélyesség nélkül történjen. Amennyiben Nagyböjt V. vasárnapján nem takarták le a feszületeket és a képeket, akkor most tegyük meg. Ennyiben a feszületeket piros vagy lila lepellel takarják le.
5. Nagypénteken szigorú böjti napot tartunk (javasolt a kiterjesztése Nagyszombat vigíliájáig). Nagypénteken és Nagyszombaton az Olvasmányos imaórát és a Reggeli dicséretet nyilvánosan és a közösséggel együtt ünnepeljük. Megtartható az Officium tenebrarum is.
A Szent Háromnap során ének nélkül nem adhatók elő a következők:
– a nagypénteki egyetemes könyörgések; esetleg a diakónus felhívása és a nép válasa;
– a kereszt felmutatása és tiszteletének énekei;
– a húsvéti gyertyával történő bevonulás akklamációi;
– a húsvéti örömének;
– a húsvéti vigília ajjelujája, a litánia és a keresztvíz szentelésének válaszai

Nagyböjt 5. vasárnapja

Ezen a vasárnapon letakarhatók a feszületek és a képek. A kereszteket a nagypénteki szertartás végéig tratjuk letakarva, a képeket pedig a húsvéti vigília kezdetéig.

Advent 3. vasárnapja B év

Ezen a vasárnapon a miseruha színe lehet rózsaszín is. A szentmise valamely részében, akár a felajánlási cselekmény során vagy szentáldozás utáni hálaadásként énekelhető az Ó jöjj kezdetű antifónaparafrázis (Ó-antifónák) első versszaka.

December 17-23. közötti szentmiséken mindig a következő napi szöveggel.
Ezen a vasárnapon dicséretes módon énekelhető Kodály Zoltán: Veni veni Emmanuel kezdetű feldolgázása!
Ugyancsak megáldhatók az otthoni betlehemi figurák, illetve csak a kis Jézus szobra, amely december 24-én bekerül az otthonokban felállított betlehemi jászolba. Ez egy a Szent XXIII. János pápától származó szép szokás!

Az áldás szövege olasz nyelvterületen

Az áldás magyarországi változata:

Istenünk, mennyei Atyánk!
te annyira szereted az emberiséget,
hogy nekünk ajándékoztad egyszülött Fiadat,
a mi Urunkat, Jézus Krisztust,
aki Szűz Máriától született,
hogy üdvözítsen és Hozzád vezessen minket.
Kérünk Téged, áraszd áldásodat ᛭ a közénk érkező Úr Jézust ábrázoló szobrokra és képmásokra,
hogy jelezzék számunkra szeretetének jelenlétét otthonainkban.
Szeretett jó Atyánk, add áldásodat reánk is, szüleinkre, családjainkra és barátainkra.
Nyisd meg szívünket, hogy örvendezve fogadjuk Jézust,
cselekedjünk mindig azt, amire Ő kér bennünket,
valamint lássuk Őt mindazokban, akiknek szükségük van a mi szeretetünkre.
Erre kérünk Téged, Jézus, a Te Szent Fiad nevében,
aki azért jött, hogy békét ajándékozzon a világnak,
Veled és a Szentlélekkel él és uralkodik mindörökkön-örökké. Ámen.

Advent 1. vasárnapja B év

Ezen a vasárnapon ajánlatos a Kegyelem nektek és békesség... köszöntést alkalmazni a szentmise kezdetén, hiszen a Szentlecke is ezzel kezdődik (1Kor 1,3).
Amennyiben Advent 1. vasárnapján hosszabb a bevonulás, illetve megtartják az adventi koszorú megáldásának és a gyertyagyújtás hagyományát, úgy ajánlatos énekelni a Rorate coeli kezdetű válaszos éneket, amelynek szövege Iz 64 fejezetére utal, amely ebben az évben a szentmise olvasmánya is egyben (Iz 63,16b-17.19b.64,1.2b.3-8).
Rorate caeli responzoriális vonulási ének
A gyertyagyújtás szertartása kiegészíthető W. Byrd: Ne irascaris Domine kezdetű motettájával a Cantiones Sacrae gyűjteményből
W. Byrd: Ne irascaris
Ősi szokás szerint a mai napon kiosztahtók a borbálaágak, amelyeket a gyerekek december 4-én vízbe helyeznek, hogy azok december 24-re kivirágozzanak. Bővebben Bálint Sándor, Ünnepi kalendárium 1. 25. old.

Újdonság

Advent és karácsony gregorián, latin-magyar könnyű tételei, adekvát forrásokból, felkerültek az oldalra. Advent 1. vasárnapjának többszólamú ajánlásai felkerültek a honlapra.